top of page

CURRICULUM

 • Basics

 • Sahp Yi Sik (12 base techniques)

 • Siu Lim Tao

 • Dan Chi (single arm Chi Sau)

 • Chum Kyu

 • Hyun Sau (Rolling arm Chi Sau)

 • Byu Ji

 • Seung Chi (Double arm Chi Sau)

 • Hong Jong

 • Saan Sik (non-bridged fighting methods)

 • Mok Jong

 • Hang Zai Pang

 • 6.5 Pole

 • Yi Ji Kim Yeung Dit Ming Dou (Double Knives)

 • Sun Hei Gwai Yun Hei Gong (Qi Gong)

 • Tung Hyun Sau (Rattan Ring training)

 • Fai Ji Gong (Chopstick Training)

 • Laap Jok Gong (Training with candles)

 • Bou Ji Gong (Training with paper)

 • Mh Ji Meui Leui Gong (5 Petals Nei Gong)

 • Hong Sa Sau Leui Gong (Red palm Nei Gong)

 • 6.5 Spear

 • Wing Chun Tit Sa Jeung (Wing Chun Iron Palm)

 

 

 

bottom of page